Práva a povinnosti majitelů psů

PRÁVA A POVINNOSTI CHOVATELŮ PSŮ

V Praze zatím není vydáná obecně závazná vyhláška, která by komplexně upravovala pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Chov zvířat v hlavním městě není vázán na žádný povolovací systém. Každý si může pořídit a vlastnit psa libovolného plemene a v libovolném počtu, ovšem jen za podmínky dodržování platných právních předpisů např. občanského zákoníku, zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárních a zdravotních předpisů a zákona o myslivosti.

 

Evidenci chovatelů psů vede Magistrát hl. města Prahy. Každý majitel je povinen do 30 dnů od označení přihlásit psa do evidence chovatelů psů. V případně ukončení chovu nebo uhynutí ho z evidence odhlásit (odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 29, Praha 1). S sebou je třeba vzít doklad totožnosti, příp. doklad o přiznání důchodu nebo o převzetí psa z útulku (nižší sazba poplatku). Za držení psa platí chovatel poplatek, a to vždy do 31.3. u příslušného městského úřadu dle bydliště.

 

Do 6 měsíců věku musí majitel zajistit povinné očkování proti vzteklině a poté pravidelně revakcinovat v intervalech doporučených výrobcem dané vakcinační látky. Označení psa mikročipem je na území hl. města Prahy povinné u psů starších 6 měsíců.

 

Na veřejném prostranství není majitel povinen opatřit psa náhubkem ani jej vést na vodítku. Musí však zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné osoby či zvířata. Pohyb psů na veřejném prostranství omezuje vyhláška o zeleni (č.6/2001 Sb.hl.m.Prahy). Zákaz vstupu psů platí pro dětská hřiště a pískoviště. Volné pobíhání psů není povoleno ve veřejné zeleni s výjimkou míst, kde to příslušná značka výslovně povoluje. Pokud se pes vzdálí od držitele natolik, že ho není schopen ovládat, může být taková situace posouzena jako únik zvířete a porušení povinnosti podle paragrafu 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání (č.246/1992 Sb.), tj. učinit opatření proti úniku zvířete.

Čistota je častým důvodem sporů mezi pejskaři a veřejností. Povinnost neprodleně uklidit po svém psovi je zakotvena ve vyhlášce o čistotě č.8/2008 Sb.hl.m.Prahy.

 

Při poranění psem je jeho majitel povinen neprodleně zajistit veterinární vyšetření. Jedná se o dvě klinická vyšetření zvířete 1. a 5. den po poranění člověka a kontrolu platnosti očkování proti vzteklině.

Kontrolu plnění povinností chovatelů psů v terénu zajišťuje městská policie. Pokud se přestupek nepodaří na místě vyřešit domluvou nebo blokovou pokutou, řeší ho v přestupkovém nebo příkazním řízení odbor životního prostředí.

Volně pobíhající a opuštění psi jsou umísťováni odchytovou službou Městské policie do útulku pro opuštěné psy v Praze –Tróji.

 

Pokud se se svým psem budete pohybovat v honitbě, platí pro Vás zákon o myslivosti č.449/2001 Sb., který stanoví v rámci ochrany myslivosti a volně žijící zvěře povinnosti vlastníků domácích zvířat:

-je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

-je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat.

Na dodržování zákona dohlíží v honitbě myslivecká stráž, což je veřejně činná osoba, která má mimo jiné oprávnění usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř (nevztahuje se na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební). Má také oprávnění usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti určené k bydlení. Myslivecká stráž je povinná prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak.

 

Užitečné odkazy:

Magistrát hl. m. Prahy – registrace psa
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/-publish-portal-cz-home-zivot_v_praze-jak_si_zaridit-zivotni_prostredi-registrace_zvirat-ZS295.html

Magistrát hl. m. Prahy – odhlášení psa
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/-publish-portal-cz-home-zivot_v_praze-jak_si_zaridit-zivotni_prostredi-registrace_zvirat-ZS296.html

Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt
http://www.upozpraha.cz/).